Γλυκά ρολά (Kurtoskalacs) (κούρτος κάλακς) Ουγγαρίας-Τσεχίας